BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE
W BUDOWNICTWIE 2017

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKÓW PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWYCH
Z CZĘŚCIĄ ADMINSTRACYJNO - BIUROWĄ NA PRZYKŁADZIE ZAKŁADU PRODUKCJI PIANKI POLIURETANOWEJ

Celem szkoleniowym tegorocznego cyklu konferencji: BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W BUDOWNICTWIE jest przedstawienie pełnej, wzorcowej procedury procesu projektowego związanego z bezpieczeństwem pożarowym budynków.

Jako przedmiot analizy przyjęto jeden z najtrudniejszych pod względem ochrony przeciwpożarowej obiekt, jakim jest zakład produkcyjno-magazynowy pianki poliuretanowej z zapleczem socjalnym. Pianka poliuretanowa jest w analizowanym zakładzie wytwarzana z odpowiednio dobranych substratów, następnie sezonowana, obrabiana mechanicznie i składowana. Na każdym etapie produkcji występują specyficzne zagrożenia, z którymi osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo pożarowe muszą się zmierzyć i zaproponować odpowiedni dobór rozwiązań technicznych minimalizujących ryzyko powstania pożaru i jego negatywnych skutków. Wiadomo, że w zależności od rodzaju substratów oraz środków spieniających stosowanych do produkcji pianek poliuretanowych ich palność bardzo się różni, co należy mieć na uwadze projektując systemy zabezpieczeń dla danego zakładu.

Podczas konferencji odpowiednio dobrani specjaliści przedstawią krok po kroku tok postępowania projektantów poszczególnych branż pożarowych i rzeczoznawców prowadzący w efekcie do powstania rozwiązań zgodnych z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Szczególny nacisk położony zostanie na dobór technicznych systemów zabezpieczeń obiektów, systemów sygnalizacji pożarowej oraz na rolę ubezpieczycieli w procesie budowlanym i stosowaną przez nich metodologię.

W jej ramach oceniane są elementy wprowadzone i nadzorowane w czasie powstawania projektu przez projektantów i rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, takie jak odległości od obiektów sąsiadujących, przewidywana na etapie projektu i rzeczywista gęstość obciążenia ogniowego, klasa odporności pożarowej budynku i klasa odporności ogniowej elementów budowlanych, podział na strefy pożarowe, systemy i urządzenia przeciwpożarowe i sposób ich współdziałania, zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, wymagania ppoż. dla innych instalacji w budynku.

Szczególnie istotnym czynnikiem, który może zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru i jego ewentualne skutki są systemy czynnej ochrony przeciwpożarowej. Należą do nich najczęściej systemy detekcji i sygnalizacji pożaru, systemy oddymiania i systemy gaśnicze wodne. Każdy z nich wymaga indywidualnego doboru parametrów, ściśle uwarunkowanego specyfiką zabezpieczanego obiektu i możliwościami wzajemnej współpracy oraz restrykcyjnego serwisowania.

Program:

I. Wprowadzenie, ogólna charakterystyka analizowanego budynku (dr inż. Dorota Brzezińska, Politechnika Łódzka)

II. Analiza właściwości pianki poliuretanowej pod względem palności w zależności od składu chemicznego - dr inż. Maciej Celiński – Centralny Instytut Ochrony Pracy – (Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie)

III. Ogólne wymagania przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej analizowanego obiektu. Uzgadnianie projektów pod względem ochrony przeciwpożarowej (mgr inż. Ewelina Szmytke, Rzeczoznawca ppoż., Politechnika Łódzka)

IV. Wymagania z zakresu systemów gaśniczych wodnych (mgr inż. Natalia Namroży, Politechnika Łódzka)

V. Wymagania z zakresu systemów sygnalizacji pożaru (mgr inż. Iwona Żupańska, Politechnika Łódzka)

VI. Wymagania z zakresu wentylacji pożarowej i ewakuacji (dr inż. Dorota Brzezińska, GRID, Politechnika Łódzka)

VII. Szczególne wymagania firm ubezpieczeniowych i warunki pozyskania polisy (mgr inż. Robert Kuczkowski, PZU Lab, Politechnika Łódzka)

VIII. Zagadnienia związane z odbiorem budynku przez Państwową Straż Pożarną (mgr inż. Ewelina Szmytke, Rzeczoznawca ppoż., Politechnika Łódzka)

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie.

Terminy:

Kraków – 11 maja 2017r.

Katowice- 12 maja 2017r.

Wrocław – 31 maja 2017r.

Poznań – 1 czerwca 2017r.

Warszawa – 6 września 2017r.

Gdańsk – 12 września 2017r.

Zasady uczestnictwa w konferencji:
Udział bezpłatny w ramach limitowanej puli miejsc sponsorowanych.
Po ich wyczerpaniu - udział odpłatny na zasadach określonych w Regulaminie.

Dla producentów materiałów i systemów do zabezpieczeń ppoż. udział odpłatny zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w konferencjach.

Zapisy na konferencję przyjmowane są wyłącznie poprzez naszą stronę internetową: www.archmedia.pl

Producenci materiałów i systemów do zabezpieczeń ppoż., zainteresowani prezentacją swojej oferty podczas konferencji proszeni są o bezpośredni kontakt z Organizatorem.

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
ARCHMEDIA
tel. 600-35-88-40

Sponsorzy konferencji